Menu

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten van Partyreizen zijn de algemene vervoer- en reisvoorwaarden van Partyreizen B.V. van toepassing.

Artikel 1: Definities

1.1 Vervoerovereenkomst: de overeenkomst tot vervoer per bus van één of meer personen en al dan niet hun bagage, niet zijnde een reisovereenkomst als hierna gedefinieerd onder 1.4 en met uitzondering van openbaar vervoerdiensten.

1.2 Vervoerder: degene die zich bij vervoerovereenkomst als gedefinieerd onder 1.1 verbindt tot vervoer en die ten aanzien van de totstandkoming en uitvoering van de vervoerovereenkomst de toepasselijkheid bedingt van de onderhavige algemene voorwaarden.

1.3 Opdrachtgever: de wederpartij van de vervoerder bij een vervoerovereenkomst.

1.4 Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde busreis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

a) vervoer;
b) verblijf;
c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

1.5 Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde busreizen aanbiedt en die ten aanzien van de totstandkoming en de uitvoering van de reisovereenkomst de toepasselijkheid bedingt van deze algemene voorwaarden.

1.6 Reiziger: een door de vervoerder per bus te vervoeren persoon resp., in het kader van een reisovereenkomst:

a) de wederpartij van de reisorganisator;
b) degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard of
c) degene aan wie de rechtsverhouding tot de reisorganisator op de rechtens vereiste wijze is overgedragen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Elk aanbod van de vervoerder resp. reisorganisator is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Elk aanbod tot het aangaan van een vervoer- resp. reisovereenkomst van de vervoerder resp. reisorganisator is vrijblijvend en kan derhalve door deze worden herroepen, Herroeping kan niet plaatsvinden nadat de opdrachtgever resp. reiziger het aanbod heeft aanvaard.

2.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 3: Prijzen en Betalen

3.1 Partyreizen.nl verkoopt E-tickets voor zowel georganiseerde busreizen als pendelvervoer. Ook tickets namens evenementhouder. Die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

3.2 De Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats via de op de website van Partyreizen.nl aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Indien de Klant Kaarten koopt bij aanvang van het Evenement, dient op de aldaar door Partyreizen.nl bij verkoop aangegeven wijze direct te worden betaald.

3.3 Alle prijzen van Partyreizen.nl zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

3.4 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Partyreizen.nl de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

3.5 Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt kan Partyreizen.nl ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Kaarten alsnog te verkopen aan een derde.

3.6 De Klant betaalt voor de Ticket de door de Evenementenorganisator bepaalde prijzen zoals vermeld in de Ticketshop. Voor het gebruik van de Ticketshop worden Transactie- en Servicekosten gerekend welke bovenop de door de Evenementenorganisator voor een Ticket vastgestelde prijs in rekening zal worden gebracht.

3.7 Partyreizen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij Partyreizen.nl Tickets te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt Partyreizen.nl geen terugbetaling van Tickets. Ten aanzien van deze kwesties verwijst Partyreizen.nl naar de Evenementenorganisator als verantwoordelijke en verkoper van het Ticket.

3.8 Indien de Evenementenorganisator heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket is betaald, betreft dit nimmer de Transactie- en Servicekosten.

Artikel 4: Leveringstermijnen

4.1 Kaarten worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Partyreizen.nl zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Partyreizen.nl een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

4.2 De door Partyreizen.nl opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Partyreizen.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Partyreizen.nl, na sommatie door de Klant niet reageert of aangeeft de Kaarten mogelijk niet voor aanvang van het betreffende Evenement te kunnen leveren reageert en/of de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

Artikel 5: Afgelaste of verschoven Evenementen

5.1 Partyreizen.nl is niet verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van het Evenement en is geen partij bij de Evenementenovereenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Partyreizen.nl zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Partyreizen.nl de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan Partyreizen.nl niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Partyreizen.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

5.2 Kaarten van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met de Evenementhouder. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.

5.3 Partyreizen.nl is niet verantwoordelijk voor terugbetalingen. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Kaarten voor dit Evenement inleveren op een door de Evenementhouder aangegeven wijze. De Evenementhouder is verantwoordelijk voor terugbetaling van de prijs van de Kaarten. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

Artikel 6: Kaarten

6.1 De door Partyreizen.nl gedistribueerde Kaarten blijven eigendom van de Evenementhouder en/of Partyreizen en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Evenementhouder en/of Partyreizen.nl niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Partyreizen.nl en/of de Evenementhouder gerechtigd de betreffende Kaart(en) ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige Kaarten zal de toegang tot het Vervoer en/of Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

6.2 Na ontvangst dient Klant de Kaarten te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Kaarten niet meer geruild of vergoed worden, tenzij Partyreizen.nl een fout heeft gemaakt en de Klant Partyreizen.nl omgaand na ontvangst heeft geïnformeerd.

Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact opnemen met info@partyreizen.nl

6.3 Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Partyreizen.nl kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Partyreizen.nl opnemen via de op de website aangegeven wijze.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 In geval de vervoerder rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger tengevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de reiziger is overkomen, is zijn aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens - kort gezegd - in geval van opzet of roekeloosheid van de vervoerder zelf, op grond van artikel 8:1157 van het Burgerlijk Wetboek beperkt tot het bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedrag. Indien de vervoerder rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van bagage is zijn aansprakelijkheid, behoudens - kort gezegd - in geval van opzet of roekeloosheid van de vervoerder zelf, beperkt tot het bij of krachtens de eerder bedoelde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedrag. De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.

7.2 De vervoerder is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige ander schade dan bedoeld onder 7.1 zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer, behoudens indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van hem of van de bestuurder; geschied hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

7.3 Indien de vervoerder jegens de reiziger die niet tevens zijn opdrachtgever is, rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer, is zijn aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens - kort gezegd - in geval van opzet of roekeloosheid van de vervoerder zelf, beperkt tot het bij of krachtens de onder 7.1 bedoelde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedrag.

7.4 Indien het een reis betreft naar een evenement is de reisorganisator niet gehouden aan teruggaaf van de volledige reissom. Het voorgaande is uitsluitend van kracht wanneer de reis, zonder het evenement, wel plaats kan vinden. De reiziger kan zelf bepalen of de reis doorgang moet vinden. Besluit de reiziger de reis te annuleren zal de reissom minus € 125,- worden terugbetaald.

7.5 De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor overige schade is beperkt tot tweemaal de reissom, met dien verstande dat de vergoeding voor derving van reisgenot ten hoogste eenmaal de reissom bedraagt.

Artikel 8: Diverse verplichtingen van de reiziger

8.1 De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer resp. de reis te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen zijdens de vervoerder resp. reisorganisator. Het is de reiziger verboden drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen. De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van:

a) beschadiging en/of verontreiniging van de bus;
b) het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming zijdens de vervoerder resp. reisorganisator;
c) het gebruik van verdovende middelen;
d) het gebruik van rookartikelen op plaatsen waar dit niet is toegestaan;
e) het hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;
f) het veroorzaken van hinder en overlast voor medereizigers.

8.2 De vervoerder resp. reisorganisator is bevoegd verder vervoer aan de reiziger te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de reiziger in strijd handelt met de hiervoor onder 8.1 vermelde verplichtingen, zonder dat de opdrachtgever of de reiziger ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van (een deel van) de ritprijs of reissom.

8.3  De reiziger is voorts gehouden alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdens weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten resp. het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet-tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis kan leiden, is de vervoerder resp. de reisorganisator bevoegd het vervoer resp. de reis ten aanzien van deze reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever of de reiziger ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.

8.4 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 8.1 t/m 8.3 is de opdrachtgever resp. de reiziger gehouden aan de vervoerder resp. reisorganisator de schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de reiziger in strijd heeft gehandeld met één van de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 9: Klachten; bevoegde rechter

9.1 Ingeval de opdrachtgever resp. reiziger zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de vervoer resp. reisorganisator dient de opdrachtgever resp. reiziger zijn desbetreffende klacht direct, schriftelijk of in een andere passende vorm te richten tot de vervoerder/reisorganisator opdat deze een passende oplossing kan zoeken.

9.2 Indien deze klacht niet tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar genoegen van de opdrachtgever resp. reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen 10 dagen na uitvoering van de overeenkomst dan wel indien het vervoer resp. de reis geen doorgang heeft gevonden, binnen een maand na de geplande vertrekdatum een schriftelijk en gemotiveerde klacht indienen bij de vervoerder resp. reisorganisator. Indien de klacht betrekking heeft op niet op de uitvoering maar op de totstandkoming van de overeenkomst, dient de klacht binnen 10 dagen na de desbetreffende handelwijze van de vervoerder/reisorganisator bij deze te worden ingediend.

9.3 De vervoerder resp. reisorganisator moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan afhandelen. Indien de vervoerder resp. reisorganisator de klacht niet tijdig resp. niet naar genoegen van de opdrachtgever resp. reiziger heeft afgehandeld kan deze, tot uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst bij de daarvoor bestemde instanties de klacht voorleggen.

9.4 Elk vorderingsrecht van de opdrachtgever resp. reiziger vervalt een jaar na uitvoering van de overeenkomst resp. een jaar na de geplande vertrekdatum of na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder resp. reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing